नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ
जिल्ला अध्यक्षहरुको नाम, जिल्ला तथा सम्पर्क नम्बरहरु
qm=;+ cWoIfx?sf] gfd lhNnf ;+3x? lhNnf Dff]jfOn g+= O{d]n
! >L rGb| jxfb'/ u'?ª g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 emfkf

(*%@^&;@$$&

(*$@^%%**!>

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
@ >L ;Ltf/fd cu|jfn g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 Dff]/Ë

(*%@)$^^&*

(*$@)@&^%&

)@!%@!(&;(

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

# >L /fd k|;fb nfdf g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 ;'g;/L (*%@)%%^$& This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
$ >L z'zLn ;]9fO{ g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 pbok'/

(*%!)!^$*%

% >L cho s'df/ rf}w/L g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 ;Kt/L (*%@*#)%^# This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
^ >L /fd gf/fo0f ofbj g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 l;/fx (*%@*#)%)(

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

& >L cf]d ljqmd vqL g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 l;G3'nL

(*$$)*^^$^

)$&–%@)!()

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* >L  lht gf/fo0f dxQf] g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 wg'iff (*%$)@#!^!
( >L  lszf]/ d}gfnL g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 /f}tx6 (*%%)^&*#)
!) >L u0f]z s'df/ >]i7 g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 Jff/f (*%%)^&*#!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

!! >L Clif nfn >]i7 g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 Dfsjfgk'/ (*%%)^&)#&
!@

>L k'?iff]Qd s+8]n

g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 lrtjg

(*%%)%^(@#

)%^–%@)#()

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
!# >L lty{ dxh{g g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 nlntk'/ (*%!)##)@&

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

!$ >L lji0f' jfxfb'/ u'?ª sfi7 Joj;foL ;+3 sf7df08f}+ sf7df08f}+ (*%!)@^(!)
!% >L /fh' s]=;L eQk'/ jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 eQmk'/ (*%!)&^$&%

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

!^ >L ljZj/fh jufn] g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 Gfjnk/f;L (*%&)$)!%&

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

!& >L /fh s'df/ >]i7 g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 Nfdh'ª (*$^!(@%%%
!* >L v]d u'?ª g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 sf:sL (*%^)@)#%$

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

!( >L xl/ k|;fb uh'/]n g'jfsf]6 jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 g'jfsf]6L (*%!!%*()(

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

@) >L ljqmfGt s'df/ >]i7 g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 :ofª\hf

(*%^)%@!%(

(*%^)%)^! pkfWoIf

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

@! >L s[i0f k|;fb 9sfn Uff]vf{ sfi7 Joj;foL ;+3 Uff]vf{ (*%^)#)#@^>

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

@@ >L ;"o{ j= tfdfª g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 Tfgx'F (*%^)^)!(%
@# >L u'0f/fh lqkf7L g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 Wfflbª

(*%!)@()^#

(*!*&)@!$$

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
@$ >L gj/fh Gof}kfg] g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 ?k]Gb]xL (*%&)@)#!&

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

@% >L ?s afxfb'/ e';fn g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 slknj:t' (*%&)@&&(!
@^ >L /ljGb| nD;fn g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 jfFs]

(*%*)@)!&#

)*!–%@^^^)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

@& >L /fd afxfb'/ rkfO{ g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 ;'v]{t (*$*)#&&)*
@* >L k|eft zfx sfi7 pBf]u Joj;foL ;+3 bfª

(*$$(!&@$$

(*%&*#)!^^ pkfWoIf

@( >L s'j]/ s];L g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 jlb{of (*%*)@!$@&;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#) >L k|sf; e§ kof{j/0f ;+/If0f Pj+ jg k}bfjf/ Joj;foL ;+3 s}nfnL (*%*$@)!^#
)(!%@^*!(

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#! >L l;4/fh kf08] dxfsfnL jftfj/0f tyf sfi7 Joj;foL ;+3 s~rgk'/ (*^*%(@)%%

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#@ >L /d]z /fO{ /fli6«o k"jL{ kxf8L jg k}bfjf/ Joj;foL ;+3 kfFry/

(*)^)@^!^^

(*$@&;($#@!>

(*%@^*!))@

024-520583

## >L ;f]gfd l5l/ª sfhL /fli6«o jg k}bfjf/ Joj;foL ;+3 Onfd

(*)$(#%%%&

(*%@^*!^&%sf=;

)@&–%@!(%%

#$ >L z]/ l;+x dfn g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 8F8]nw'/f

(*$**)%#$^

#% >L dfwjdl0f x'dfufO{ sfe|] jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 sfe|] (*%!)&@&)@ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
#^ >L 3gZofd Gof}kfg] g]kfn jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 u'NdL (*%&)^!&(*
#& >L afa' /fd >]i7 c3f{vfFrL jg k}bfjf/ pBf]u Joj;foL ;+3 c3f{vfFrL (*$&!)*!^)
 #* >L k|lbk s'df/ rf}w/L g]kfn KnfOp8 pTkfbs ;+3 sf7df8f}+ KnfOp8 j:t'ut (%$)@)!#% This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
#( >L /fd k|;fb zdf{ sfi7 tyf sf7df8f}+ kmlg{r/ pBf]u ;+3 kmlg{r/ j:t'ut, sf7df08f}

(*$!%@(#@*>

(*)(%*)(*)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

$) >L dgf]h a:g]t, dgf]h kf]v/]n a?jf p8= k|f=ln P;f]l;P6 ;b:o, eQmk'/
$! >L u]x]Gb| j:g]t u0fklt e]lgo/ P08 KnfO{p8 pBf]u P;f]l;P6 ;b:o, bfª

(*%^*#!@#*>

(*%!@#!@#*

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Advertisement